بازدید قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از شرکت تپکو

 

بازدید آقای دکتر مصطفی محمد نجار و هیأت همراه (قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح) از شرکت تپکو

و تمایل به استفاده از محصولات این شرکت برای زیر مجموعه های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را داشتند.

همچنین در این بازدید در رابطه با محصولات شرکت تپکو، بحث و تبادل صورت گرفت و ایشان ابراز علاقه کردند.