اخبار-تحویل و آموزش تجهیزات تست در شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا(پره سر)

سیستم تست کلید های قدرت مدل BT121، میکرو اهم متر دیجیتال مدل MOM200P، دستگاه اندازه گیری مقاومت سیم پیچ مدل WR10 در شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا(پره سر) مورخ 1400/12/09توسط کارشناسان فنی این شرکت تحویل گردید.