دپارتمان نرم افزار  صنایع و راهکارها  خدمات شهری  شبنم  سیستم شناسایی، بازرسی و نظارت مکانیزه درختان (شبنم)
Loading the player ...

سیستم شناسایی، بازرسی و نظارت مکانیزه درختان (شبنم)

تعداد رای ها:

کاتالوگ شبنم
Case Study_Shabnam

سیستم شناسایی، بازرسی و نظارت مکانیزه درختان (شبنم)

پایش منظم و دقیق درختان با استفاده از فناوری RFID

شبنم چیست؟
مجموعه ای است متـشکل از سخت افـزار و نرم افـزار برای شناسایی خودکار درختـان، ثبت الکترونیکی
اطلاعـات پـایش و تولید گـزارش های نهـایی.


ویزگی ها
 • دسترسی بـه سوابق درخت در محل آن بدون مراجعه به بـانک اطلاعـاتی
 • امکـان ارسـال سوابـق جمـع آوری شده در تـاریخ های مورد نظر بـه ستـاد فضای سبـز
 • صرفه جویی در وقت، کـاهش هزینه ها و خطاهای مربوط به جمع آوری و پردازش اطلاعات 
 • حذف کـاغذ از جریـان جمع آوری اطلاعـات و مـراجعه بـه سوابـق
 • استفـاده از نـرم افـزار و سخت افـزارهـای سـاخت داخـل
 • دستـرسی به موقع به آمـارهـای دقیق تر
 • بهره بـرداری آسـان

مراقبت بهتر از درختـان، کاهش خطـای نیروی انسـانی، ارتقـای دانش سازمانی،
آسان سازی  فـرآیند پـایش، هوشمنـد سـازی محیط کسب و کـاراجزای شبـنـم عبارتند از:

 • رایـانه
 • پایـانه جمع آوری اطلاعـات 
 • شنـاسه الکتـرونیـکی RFID (تـگ)
 • نـرم افـزار شبنـم
          

امکانات عمومی شبـنـم
 • امـکـان Export گـزارشـات بـه صـورت  Excel،Word ،PDF ، TIFF، XML
 • فیلتـر پیشرفتـه روی جـداول اطلاعـات
 • ابـزار ذخیره و بازیـابی فایـل پشتیبـان از بـانک اطلاعـاتی برنـامه
 • ابزار انتقـال اطلاعات به ستـاد مرکـزی
ویژگیهای سیستمی شبـنـم
 • Processor Speed: 2GHz
 • Operating System: Windows XP-7
 • RAM: 2 GB
 • Disk Space: 300 MB
 • Software: .Net Framework 3.5,Microsoft SQL Server 2008
 • USB Port

              

 TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design by Parsian Mehr