دپارتمان نرم افزار  درباره ما  تاییدیه ها و گواهینامه ها
List تاییدیه ها و گواهینامه ها

گواهی تاییدیه فنی نرم افزار سیستم مدیریت اطلاعات دام (سیماد)

گواهی تاییدیه فنی نرم افزار سیستم مدیریت اطلاعات دام (سیماد)
تاییدیه اجرای طرح کارت پارک الکترونیک از شرکت کیمیای کویر سمنگان شهر سیرجان

تاییدیه اجرای طرح کارت پارک الکترونیک از شرکت کیمیای کویر سمنگان شهر سیرجان
تاییدیه اجرای طرح کارت پارک الکترونیک از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر قزوین سال 1392

تاییدیه اجرای طرح کارت پارک الکترونیک از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر قزوین سال 1392
تاییدیه اجرای طرح کارت پارک الکترونیک از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر قزوین سال 1390

تاییدیه اجرای طرح کارت پارک الکترونیک از سازمان حمل و نقل و ترافیک شهر قزوین سال 1390
تاییدیه سامانه کارت پارک الکترونیک از شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور

تاییدیه سامانه کارت پارک الکترونیک از شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
تاییدیه اجرای طرح کارت پارک الکترونیک از شهرداری یزد

تاییدیه اجرای طرح کارت پارک الکترونیک از شهرداری یزد
تاییدیه اجرای طرح کارت پارک الکترونیک از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر سنندج

تاییدیه اجرای طرح کارت پارک الکترونیک از سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر سنندج
تاییدیه اجرای طرح کارت پارک الکترونیک از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهر سنندج

تاییدیه اجرای طرح کارت پارک الکترونیک از معاونت حمل و نقل و ترافیک شهر سنندج
TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design by Parsian Mehr