دپارتمان ابزار جمع آوري اطلاعات  درباره ما  تاییدیه ها و گواهینامه ها
List تاییدیه ها و گواهینامه ها

گواهی تاییدیه فنی نرم افزار سیستم مدیریت اطلاعات دام (سیماد)

گواهی تاییدیه فنی نرم افزار سیستم مدیریت اطلاعات دام (سیماد)
	تاییدیه استفاده از پلاک های Visual از اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان اردبیل

تاییدیه استفاده از پلاک های Visual از اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان اردبیل
تاییدیه استفاده از پلاک های RFID و Visual از سازمان جهاد کشاورزی استان همدان

تاییدیه استفاده از پلاک های RFID و Visual از سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
تاییدیه استفاده از پلاک های RFID و Visual از اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان قزوین

تاییدیه استفاده از پلاک های RFID و Visual از اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی دامداران استان قزوین
تاییدیه استفاده از پلاک های RFID و Visual از شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری مهـاد

تاییدیه استفاده از پلاک های RFID و Visual از شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری مهـاد
گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیکی
پروانه بهره برداری تولید نرم افزار

پروانه بهره برداری تولید نرم افزار
گزارش تست شناسه دام با فناوری RFID توسط شرکت E.P.I.L

گزارش تست شناسه دام با فناوری RFID توسط شرکت E.P.I.L
TAPCO 2012©All Rights Reserved.
Website design by Parsian Mehr