منبع:Website managerParsianmehr Software Developmenttapco1.com7/22/2019 3:09:53 PMfaبیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی ایران1398/02/10http://tapco1.com/fa/News/item/دپارتمان نرم افزار/رویداد ها/153/بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی ایران1398/02/10اجرای پروژه بهبود ژنتیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران1398/02/04http://tapco1.com/fa/News/item/دپارتمان نرم افزار/رویداد ها/151/اجرای پروژه بهبود ژنتیکی ماهی قزل آلای رنگین کمان در ایران1398/02/04شانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری1397/08/28http://tapco1.com/fa/News/item/دپارتمان نرم افزار/رویداد ها/147/شانزدهمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل عمومی و خدمات شهری1397/08/28هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته1397/05/25http://tapco1.com/fa/News/item/دپارتمان نرم افزار/رویداد ها/144/هفدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و صنایع وابسته1397/05/25